آموزش کاربردی فروشگاهی کیان
آموزش تکمیلی سازمانی و پرورش نیروهای متخصصی فروشگاهی