سیستم وفاداری مشتریان

این سیستم به عنوان راهکاری برای ترغیب مشتریان به رجوع به سازمان و خرید بیشتر در راستای بحث وفاداری مشتری طراحی شده است. سیستم مذکور بر اساس سیستم امتیازدهی به مشتریان بوده و بر اساس عملکرد مشتری و ارتباط مشتری با سازمان (خرید بیشتر) در دوره های زمانی مشخص که توسط بخش امور مشتریان سازمان مشخص می شود بر اساس پارامترهایی به مشتریان امتیاز می دهد. امتیازهای جمع آوری شده توسط مشتری بر اساس فرایندهایی می تواند مبنای ارائه خدماتی از سوی سازمان، اعتبارخرید به مشتری و یا تغییر گروه بندی مشتریان قرار گیرد.

 

برخی از امکانات ویژه                                                                      

       امتیازدهی به مشتریان بر اساس حجم خرید 

       امتیازدهی به مشتریان بر اساس خرید کالاهای خاص

       امکان انتساب خدمات خاص به گروه‌های مشتری

       دسترسی به اطلاعات امتیاز و اعتبار مشتریان در هر شعبه

       امکان تخصیص اعتبار به مشتریان بر اساس امتیازدهی کسب شده

       امکان تغییر گروه بندی مشتری بر اساس امتیازهای کسب شده به صورت اتوماتیک