پرتال تامین کننده

 

سازمان ها به منظور ارتباط موثر با تامین کننده گان نیاز به ارائه گزارش های دوره ای و عملیاتی به آنها دارند، که این امر با توجه به تنوع ارتباط تامین کنندگان، با سازمان(قطعی، امانی، کمیسونی) نیاز به صرف زمان و منابع انسانی برای سازمان مربوطه دارد.

با استفاده از پرتال تامین کنندگان، در سیستم جامع مدیریت فروشگاهی کیان، تامین کنندگان می توانند بدون نیاز به مراجعه به دفتر مرکزی فروشگاه، سفارشات ارائه شده فروشگاه را رویت و تایید نمایند و همچنین میزان مطالبات خود را مشاهده و فاکتور فروشگاه را آماده نمایند.

برخی امکانات این سیستم به شرح زیر است:

  • ورود تامین کننده با رمز اختصاصی
  • مشاهده اطلاعات قرارداد ها
  • کارتابل تسویه با تامین کننده
  • مشاهده فروش کالاها و نمایش کالاهای پرگردش و کندگردش
  • مشاهده اطلاعات مرجوعی کالاها در دوره های معین
  • مشاهده سفارش ثبت شده برای آن تامین کننده
  • ثبت و تغییر سفارش ثبت شده توسط تامین کننده