آموزش کاربردی فروشگاهی کیان

آموزش تکمیلی سازمانی و پرورش نیروهای متخصصی فروشگاهی

شرکت کیان براساس اهداف و راهبردهای آموزشی و نیازهای سازمانی مشتریان، در بعد توانمندسازی نیروهای انسانی؛ آموزش‌های کاربردی را براساس نیازهای سازمان متقاضی طراحی می‌نماید. بدین سبب، سطح دانش و تخصص نیروی انسانی سازمان‌ها در حوزه فروشگاهی را بررسی نموده و تمهیدات لازم را با توجه به زیرساخت‌های موجود فراهم و در قالبی پویا عرضه می‌نماید.